Zápis dětí do MŠ – v nouzovém režimu – ZMĚNA OSOBNÍHO PŘEDÁNÍ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními v souvislosti s pandemií COVID – 19 vydalo opatření k organizaci zápisu do MŠ pro rok 2020/2021.

Podle zmíněného nařízení se uskuteční zápis do MŠ bez přítomností dětí a zákonných zástupců.

Termín zápisu bude od 4. května 2020 do 15.května 2020, v případě osobního podání žádosti bude termín jen 4.května 2020 od 8,00 – 15,00 hodin a to způsobem vložením žádosti do schránky MŠ, která bude umístěna u hlavního vchodu.

Po přijetí všech potřebných dokumentů Vám bude sděleno registrační číslo, podle kterého zjistíte, jak bylo rozhodnuto. Rozhodnutí bude zveřejněno 1.6.2020 na stránkách školy a na vstupních dveřích školy.

Podání žádosti
1. do datové schránky školy ID: 9ubktbw
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
3. poštou
4. vložením žádosti do schránky MŠ u hlavního vchodu

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle
správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

• jméno a příjmení žadatele (dítěte),
• datum narození,
• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3
správního řádu),
• označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
• podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce,
který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu
oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:
• jméno a příjmení tohoto zástupce,
• místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila
své oprávnění dítě zastupovat.
Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým
způsobem.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění
povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě
proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato
povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této
povinnosti zákonný zástupce:
1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení
o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Ostatní informace:

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální
vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje
jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě
k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli
školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního
roku.

 

Dokumenty k zápisu:

Žádost

KRITÉRIA 2020

Čestné prohlášení – očkování

Pro bližší informace můžete kontaktovat ředitelku školy kdykoliv na telefoním čísle: 702 039 532.